Algemene voorwaarden

Dit project is als hobby gestart en vanaf begin af aan gratis geweest. Toch willen we er zo veel mogelijk mensen blij mee maken, en dat is de belangrijkste reden dat ook jij gebruik kan maken van deze site. Toch moeten we jou als gebruiker, maar ook zeker ons zelf beschermen. Daarom is onderstaande tekst erg belangrijk om te lezen.


Algemene voorwaarden

Deze tekst is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

1. Over deze Gebruikersvoorwaarden

1.1. Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van Wilgraaghebben.nl – onderdeel van Server.biz B.V..

1.2. Onder de term ´Wilgraaghebben.nl´ wordt bedoeld:

1.2.1. De site Wilgraaghebben.nl,

1.2.2. De Site Willengraaghebben.nl en

1.2.3. Alle onderliggende sites, onderliggende pagina´s en onderliggende verlanglijstjes van de hierboven genoemden

1.3. Wanneer er in de Gebruikersvoorwaarden gesproken wordt over ´Wilgraaghebben.nl´, worden alle sites zoals genoemd onder 1.2.

1.4. Door gebruik te maken van Wilgraaghebben.nl aanvaard je deze voorwaarden. Belangrijk dus dat je de inhoud zorgvuldig leest.

1.5. We houden het recht om de gebruiksvoorwaarden regelmatig aan te passen, zonder de gebruikers actief daarvan op de hoogte te stellen.

1.6. De meest actuele gebruiksvoorwaarden kun je raadplegen via wilgraaghebben.nl.

1.7. Als je het gebruik van Wilgraaghebben.nl voortzet nadat de aanpassingen zijn gedaan, betekent dat je de aanpassingen aanvaardt. Nog een reden om regelmatig de gebruiksvoorwaarden te checken.

2. Wat is Wilgraaghebben.nl?

2.1. Wilgraaghebben.nl is een onafhankelijke, gratis website voor verlanglijstjes

2.2. Wilgraaghebben.nl is begonnen toen een van de initiatiefnemers behoefte had aan een verlanglijstje voor een feestje. Op dat moment bestond er nog geen website die deze behoefte voor de initiatiefnemer kon vervullen. De initiatiefnemer is toen samen met de andere initiatiefnemer deze functionaliteit gaan bouwen en tijdens de bouw is besloten om deze functionaliteit voor meerdere mensen beschikbaar te maken. Wilgraaghebben.nl is sinds toen altijd bij als een hobby-project actief gebleven.

3. Gebruik van Wilgraaghebben.nl

3.1. De initiatiefnemers zien Wilgraaghebben.nl nog steeds als hobby project. Net als met iedere hobby kan er een einde aan komen. Mocht dat gebeuren vervallen alle rechten op gebruik van Wilgraaghebben.nl.

3.2. Je staat er voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van Wilgraaghebben.nl en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van Wilgraaghebben.nl.

3.3. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van Wilgraaghebben.nl niet:

3.3.1. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn

3.3.2. inbreuk maken op rechten van Wilgraaghebben.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy

3.3.3. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving

3.3.4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Wilgraaghebben.nl en/of de computersystemen van Wilgraaghebben.nl te omzeilen

3.3.5. een commercieel karakter hebben, tenzij Wilgraaghebben.nl hiervoor toestemming heeft gegeven

3.3.6. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Wilgraaghebben.nl en/of een derde.

3.4. Ofschoon Wilgraaghebben.nl geen eigendom is van de content die door onze gebruikers wordt geplaatst, doen we er alles aan om misbruik van auteursrecht, fotorechten, of enige andere intellectuele eigendomsrechten te voorkomen. Wilt u een melding maken van misbruik? Of wilt u verifiëren of bepaalde content wel rechtmatig gebruikt is door één van onze gebruikers, neem contact met ons op!

4. Over Accounts/Profielen/Verlanglijstjes

4.1. Om gebruik te kunnen maken van Wilgraaghebben.nl, maak je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Wilgraaghebben.nl. Wilgraaghebben.nl kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.

4.2. Je staat er voor in dat de informatie die je aan Wilgraaghebben.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier onze Privacy policy.

4.3. Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

4.4. Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord van je account en je zult anderen geen toegang verlenen tot Wilgraaghebben.nl met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

4.6. Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de help sectie.

4.7. Alleen natuurlijke personen mogen profielen aanmaken.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. Je erkent en stemt ermee in dat Wilgraaghebben.nl bestanden, andere content en programma's bevat die eigendom zijn van Wilgraaghebben.nl, licentiegevers en/of gebruikers van Wilgraaghebben.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

5.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Wilgraaghebben.nl je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van Wilgraaghebben.nl te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op Wilgraaghebben.nl ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Wilgraaghebben.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer - doch niet daartoe beperkt - niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Wilgraaghebben.nl substantiële delen van Wilgraaghebben.nl op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van Wilgraaghebben.nl op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

5.3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op Wilgraaghebben.nl wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van Wilgraaghebben.nl is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

5.4. Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Wilgraaghebben.nl of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Wilgraaghebben.nl op haar computersystemen.

5.5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

6. Bestanden uploaden/licentie

6.1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via Wilgraaghebben.nl ter beschikking worden gesteld aan onze bezoekers.

6.2. Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Wilgraaghebben.nl (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Wilgraaghebben.nl:

6.2.1. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken

6.2.2. de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Wilgraaghebben.nl

6.2.3. het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Wilgraaghebben.nl en van Wilgraaghebben.nl, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Wilgraaghebben.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

6.3. De in artikel 6.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Wilgraaghebben.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van Wilgraaghebben.nl.

6.4. Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Wilgraaghebben.nl gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Wilgraaghebben.nl. Wilgraaghebben.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Wilgraaghebben.nl. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Wilgraaghebben.nl door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Wilgraaghebben.nl is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

6.5. Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van Wilgraaghebben.nl maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt - voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

6.6. Je staat er jegens Wilgraaghebben.nl voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 6.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Wilgraaghebben.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Wilgraaghebben.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

6.7. Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Wilgraaghebben.nl, sta je ervoor in dat:

6.7.1. je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Wilgraaghebben.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden

6.7.2. de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Wilgraaghebben.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op Wilgraaghebben.nl

6.7.3. je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen

6.7.4. Wilgraaghebben.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties

6.7.5. je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

7. Verboden content

7.1. In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Wilgraaghebben.nl (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Wilgraaghebben.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

7.1.1. Content die discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden

7.1.2. Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen

7.1.3. Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen

7.1.4. Content die naar de mening van Wilgraaghebben.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat

7.1.5. Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld

7.1.6. Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd

7.1.7. Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Wilgraaghebben.nl of derden worden geschonden

7.1.8. Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden

7.1.9. Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilgraaghebben.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen

7.1.10. Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming

7.1.11. Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

8. Kennisgeving onrechtmatige content

8.1. Wilgraaghebben.nl zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Wilgraaghebben.nl onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Wilgraaghebben.nl inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient

8.1.1. de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op Wilgraaghebben.nl van Wilgraaghebben.nl

8.1.2. een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is

8.1.3. contactinformatie te bevatten waar Wilgraaghebben.nl contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres

8.1.4. een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten

8.1.5. te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar

8.1.6. indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreuk makend is.

8.2. Wilgraaghebben.nl behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8.3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Wilgraaghebben.nl worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

8.4. Wilgraaghebben.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Wilgraaghebben.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

8.5. Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Wilgraaghebben.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Wilgraaghebben.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die Wilgraaghebben.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

8.6. Wilgraaghebben.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

9. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

9.1. In beginsel wordt verwezen naar de hobby-matige aard van de activiteiten van Wilgraaghebben.nl; net als iedere andere hobby kan er een einde aan komen. Indien dit het geval is vervallen alle rechten op het gebruik.

9.2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Wilgraaghebben.nl ten diensten staan, Wilgraaghebben.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Wilgraaghebben.nl (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

9.2.1. je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden

9.2.2. we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Wilgraaghebben.nl kunnen toebrengen. Wilgraaghebben.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

9.3. Wilgraaghebben.nl garandeert niet dat de dienst van Wilgraaghebben.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

10. Privacy

10.1. Door het Gebruik van Wilgraaghebben.nl ben je gebonden aan onze Privacy policy.

11. Content van derden

11.1. Het is mogelijk dat Wilgraaghebben.nl applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid van content van derden op Wilgraaghebben.nl impliceert niet dat Wilgraaghebben.nl deze content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Wilgraaghebben.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van Wilgraaghebben.nl.

11.2. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de voorwaarden van die derden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Wilgraaghebben.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Wilgraaghebben.nl of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Wilgraaghebben.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

12.2. Voor zover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Wilgraaghebben.nl rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Wilgraaghebben.nl betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Wilgraaghebben.nl is voortgevloeid.

12.3. Wilgraaghebben.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Wilgraaghebben.nl verricht en/of jouw gebruik van Wilgraaghebben.nl.

12.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Wilgraaghebben.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Wilgraaghebben.nl ("eigen handelen") zelf en/of het bestuur van Wilgraaghebben.nl uit te sluiten.

13. Overige bepalingen

13.1. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

13.2. Onverminderd eventueel voor Wilgraaghebben.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Wilgraaghebben.nl voor het gebruik van Wilgraaghebben.nl te bewaren, is Wilgraaghebben.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.

13.3. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

13.4. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.